Amma Kuwait sends humanitarian aid to earthquake survivors in Turkey

Volunteers coordinated supplies of blankets and gas heaters to send to people who remain homeless.

The massive loss of life and ongoing needs continue to take their toll in Turkey and Syria one month after the devastating earthquakes. Watching the disaster from afar, Divakaran Ammanath initiated the idea to send aid to Turkey. As President of Amma Kuwait, he was quickly able to connect with others who wished to help.

“I contacted the Turkish embassy, and they directed me to authorities at a collection centre in Kuwait. Their request was not food items but things such as tents, heaters, and lighters. Our volunteers helped find wholesalers who could provide us with a competitive price and then we initiated the purchase,” said Mr. Ammanath.

“Many others came forward with their generous contributions. I also contacted our like-minded friends who were looking to help but didn't know how. With a clear plan in place, they came in numbers to donate.”

The Amma Kuwait team coordinated with people to deliver blankets and heaters and then contacted the collection centre and Turkish Embassy officials to meet at a particular time for delivery. The support totalled 210 blankets and seven gas heaters.

One month has passed from the date of the terrible earthquake called by The World Health Organization as the "worst natural disaster" in the European region for a century. About 14 million people have been affected, which is one sixth of the country's population. At least 1.5 million people are now homeless. Now, Turkey is facing the daunting task of rebuilding flattened cities and deliver essential supplies to people in need.

Amma Kuwait envía ayuda humanitaria a los supervivientes del terremoto de Turquía

Los voluntarios coordinaron el suministro de mantas y calentadores de gas para enviar a las personas que siguen sin hogar.

La pérdida masiva de vidas y las necesidades continuas siguen causando estragos en Turquía y Siria un mes después de los devastadores terremotos. Al ver el desastre desde lejos, Divakaran Ammanath tuvo la idea de enviar ayuda a Turquía. Como presidente de Amma Kuwait, rápidamente pudo conectarse con otras personas que deseaban ayudar.

“Me puse en contacto con la embajada turca y me dirigieron a las autoridades de un centro de recolección en Kuwait. Su demanda no era de alimentos, sino de objetos como tiendas de campaña, calentadores y encendedores. Nuestros voluntarios ayudaron a encontrar mayoristas que pudieran ofrecernos un precio competitivo y luego iniciamos la compra”, dijo el Sr. Ammanath.

“Muchos otros se presentaron con sus generosas contribuciones. También me puse en contacto con nuestros amigos de ideas afines que deseaban ayudar pero no sabían cómo. Con un plan claro establecido, acudieron en gran número a hacer sus donaciones”.

El equipo de Amma Kuwait se coordinó con muchas personas para hacer entrega de mantas y calentadores y luego se puso en contacto con el centro de recolección y los funcionarios de la embajada turca para fijar el momento más adecuado para hacer la entrega. El apoyo total supuso 210 mantas y siete calentadores de gas.

Ha pasado un mes desde la fecha del terrible terremoto denominado por la Organización Mundial de la Salud como el "peor desastre natural" en la región europea en un siglo. Cerca de 14 millones de personas se han visto afectadas, lo que representa una sexta parte de la población del país. Al menos 1,5 millones de personas se encuentran en estos momentos sin hogar. Ahora, Turquía se enfrenta a la abrumadora tarea de reconstruir ciudades arrasadas y el reparto de suministros esenciales a las personas necesitadas.

C20: Swami Dayamritananda Puri es reuneix amb membres del parlament a la Cambra de Diputats de Mèxic

El Grup d'Amistat Mèxic-República de l'Índia es va reunir per discutir temes relacionats amb la Cimera del Grup dels 20 d'aquest any (G20), de la qual Índia és seu i Mèxic n'és membre. Com a representant de Amma per a Amèrica del Nord i Centreamèrica, Swami Dayamritananda Puri va assistir a la trobada juntament amb representants de l'Ambaixada de Mèxic a l'Índia per col·laborar amb els membres de l'assemblea electa de Mèxic, la Cambra dels Diputats.

L'associació entre les dues nacions ajuda a mantenir un intercanvi continu de punts de vista sobre diversos temes d'interès comú en la seva relació bilateral. Com a president del Grup d’Amistat, el diputat de Mèxic Salvador Caro Cabrera (Moviment Ciutadà) va dir que l’objectiu era promoure el diàleg amb el Grup de Compromís Civil 20 (C20) de l´Índia, del qual Amma és presidenta.

Va explicar que atès que el propòsit de C20 és brindar un espai perquè les organitzacions de la societat civil (OSC) de tot el món portin les veus al G20, el seu país també vol estendre la seva contribució a favor de la innovació social. Va destacar la seva convicció que la bona activitat pública i la política no es fan des de la ment, des de la raó, sinó des del cor.

“Només des del cor podem entendre que tots som un, i quan entenem això, la bondat i la compassió es converteixen en el motor de les activitats de la vida pública i això ens permet establir una gran diferència”, va dir el Sr. Cabrera.

Swami Dayamritananda va indicar que és la primera vegada que es nomena una líder espiritual com a presidenta del C20 i que el C20 és un grup inclusiu, transparent i orientat a l'acció. Concretament va dir:

“Amma vol proposar polítiques que incloguin les experiències de les persones i les ONG que treballen directament amb comunitats desafavorides. Desitja inspirar-se en ONG innovadores que amb el seu exemple són líders als països del G20. Aquests exemples poden després ser implementats als seus respectius països. El grup s'enfocarà en temes de treball com ara art, cultura, transparència, medi ambient i estil de vida, entre d'altres. Faran recomanacions per influir a la política pública”.

La Vicepresidenta Adjunta de la Junta Directiva del Grup d'Amistat, Marcela Guerra Castillo (Partit Revolucionari Institucional), va dir que el Grup d'Amistat ha donat molts fruits per a l'entesa bilateral. Va afegir que "l'oportunitat d'anar a l'Índia serà molt important per a Mèxic".

També va emfatitzar que ara toca a l'Índia presidir el grup de les 20 economies més fortes del món i que els líders d'aquests països discutiran problemes i buscaran solucions immediates pel bé de totes les nacions, incloent-hi Mèxic.

Concretament va dir: “Aquest C20 que presideix Amma, què millor que una dona com ella per presidir-ho? Perquè en conjunt seran més de 600 associacions civils les que aportaran les seves idees. Els líders del món podran entendre els problemes que afligeixen no només les dones, sinó també els més pobres, els més necessitats”.

La diputada Sonia Murillo Manríquez (Partit Acció Nacional) va expressar que el C20 va més enllà dels temes econòmics, ja que són la base de moltes altres dificultats a què s'enfronten les societats actuals.

“Un problema més greu és el subministrament d’aigua i probablement els nostres problemes més essencials se centrin en això. Per tant, les associacions civils juguen un paper important per assolir un equilibri d'amor i humanitat per afrontar-lo”, va dir.

La diputada Lidia García Anaya (Morena) va comentar que és un honor ser part d’aquest grup que té l’oportunitat d’intercanviar idees culturals.

La diputada Julieta Mejía Ibáñez (Moviment Ciutadà) va agrair la presència dels representants de l'ambaixada índia i va considerar que la visita dels legisladors mexicans a l'Índia beneficiarà les relacions bilaterals.

La diputada Inés Parra Juárez (Morena) va dir que l'Índia té diverses similituds amb Mèxic: “Serà un plaer per a mi visitar aquest meravellós país”.

La diputada María Elena Limón García (Moviment Ciutadà) va esmentar que tots seran a l'Índia amb el respecte que mereix cadascun dels seus ciutadans.

La diputada Lidia Pérez Bárcenas (Morena) va considerar important tenir claredat en punts i temes molt específics que es tractaran a les activitats durant la visita a l'Índia.

La representant de l'Ambaixada de l'Índia a Mèxic, Sra. Shruti Shukla, va comentar que Amma encarna el veritable poder de l'amor.

“Amma representa l'amor intel·ligent que ens pot ajudar a connectar-nos i resoldre els problemes més complexos del món”, va dir. També va convidar les legisladores a la celebració del Dia Internacional de la Dona organitzada pel Centre Cultural de l'Índia a la Ciutat de Mèxic per al 7 de març.

El Grup d'Amistat Mèxic-República de l'Índia va ser inaugurat oficialment el 23 de març de 2022 a la Cambra de diputats de Mèxic. L'entitat ajuda a mantenir un contacte durador entre la Cambra de Diputats, els parlaments dels dos països i els representants diplomàtics indis.

Foto 1:L'associació entre Mèxic i l'Índia ajuda a mantenir un intercanvi de punts de vista continu de l'espectre de la seva relació bilateral.

Foto 2: Swami Dayamritananda Puri va assistir a la trobada amb el grup d'amistat Mèxic-República de l'Índia per tractar la col·laboració amb el C20.

Foto 3: Swami Dayamritananda va emfatitzar que amb el nomenament de Amma com a presidenta del C20, és la primera vegada que es nomena una líder espiritual en aquest lloc.

Foto 4: El congrés de Mèxic.

Foto 5: La Sra. Shruti Shukla (centre) és la representant de l'Ambaixada de l'Índia a Mèxic.

C20: Swami Dayamritananda Puri meets with Members of Mexico’s Parliament at the country’s Chamber of Deputies

The Mexico-Republic of India Friendship Group met to discuss issues related to this year’s Group of 20 Summit (G20), of which India is host and Mexico is a member. As Amma’s representative for North and Central America, Swami Dayamritananda Puri visited Mexico’s Parliament to collaborate with members of the country’s lower house, the Chamber of Deputies.

The partnership between the two nations helps maintain a continuous exchange of views on various topics of interest within the spectrum of their bilateral relationship. As Chair of the Friendship Group, Mexico’s Deputy Salvador Caro Cabrera (Movimiento Ciudadano) said that the objective was to promote dialogue with India’s Civil 20 (C20) Engagement Group, of which Amma is Chair.

He explained that since C20’s purpose is to provide a space for civil society organisations (CSOs) around the world to bring their voices to the G20, his country wishes to also extend their contribution in favour of social innovation. He highlighted his conviction that good public activity and politics are not done from the mind, from reason, but from the heart.

"Only from the heart can we understand that we are all one, and when we understand this, kindness and compassion become the motor of the activities of public life and that allows us to make a difference," said Mr. Cabrera.

Swami Dayamritananda indicated that it is the first time a spiritual leader has been appointed as the Chair of C20 and that C20 is an inclusive, transparent, and action-oriented group.

“Amma does not want to propose policies that do not include the experiences of the people and NGOs who work directly with underprivileged communities. Instead, she wants to draw inspiration from innovative NGOs that lead by example in G20 countries,” he said.

“These examples can later be implemented in their respective countries. The group will focus on work topics such as art, culture, transparency, environment, and lifestyle, among others. They will make recommendations to influence public policy."

The Deputy Vice-President of the Friendship Group’s Board of Directors, Marcela Guerra Castillo (Partido Revolucionario Institucional), said that the Friendship Group has produced many results for bilateral understanding. She added that "the opportunity to go to India will be very important for Mexico".

She also emphasised that now it is India's turn to preside over the group of the 20 strongest economies in the world and that the leaders of these countries will discuss problems and seek immediate solutions for the good of all nations, including Mexico.

“This C20 that Amma chairs—what better a woman like her to chair it? Because it is in conjunction with more than 600 civil associations that are going to contribute. The world’s leaders can understand the problems that afflict not only women, but also the poorest, the neediest,” she said.

Deputy Sonia Murillo Manríquez (Partido Acción Nacional) expressed that C20 is beyond economic issues, as they are the basis of many other difficulties today's societies face.

“A more severe problem is water supply and probably our most essential problems are focused on that. So, civil associations play an important role in striking a balance of love and humanity to address it,” she said.

Deputy Lidia García Anaya (Morena) commented that it is an honour to be part of this group that has the opportunity to exchange cultural ideas.

Deputy Julieta Mejía Ibáñez (Movimiento Ciudadano) thanked the Indian embassy representatives for their presence and considered that the visit of the Mexican legislators to India will benefit bilateral relations.

Deputy Inés Parra Juárez (Morena) said that India has several similarities with Mexico: "It will be a pleasure for me to visit this wonderful country."

Deputy María Elena Limón García (Movimiento Ciudadano) mentioned that everyone will be in India with the respect that each of its citizens deserves.

Deputy Lidia Pérez Bárcenas (Morena) considered it important to have clarity on very specific points and issues that will be discussed in the activities during the visit to India. The representative of the Indian Embassy in Mexico, Ms. Shruti Shukla, commented that Amma embodies the true power of love.

"Amma represents the intelligent love that can help us connect and solve the world's most complex problems," she said. She also invited the legislators to the International Women's Day celebration organised by the Cultural Center of India in Mexico City for March 7th.

The Mexico-Republic of India Friendship Group was officially inaugurated March 23, 2022 at the Chamber of Deputies of Mexico. The entity helps maintain lasting contact between the Chamber of Deputies, both countries’ Parliaments, and Indian diplomatic representatives.

Photo 1: The partnership between Mexico and India helps maintain a continuous exchange of views within the spectrum of their bilateral relationship.

Photo 2: Swami Dayamritananda Puri attended the meeting with the Mexico-Republic of India Friendship Group to discuss collaboration with C20.   

Photo 3: Swami Dayamritananda emphasised that with Amma as Chair of C20, it is the first time a spiritual leader has been appointed in the position.

Photo 4: The legislature in Mexico. 

Photo 5: Ms. Shruti Shukla (centre) is the representative of the Indian Embassy in Mexico.

C20: Swami Dayamritananda Puri se reúne con miembros del parlamento en la Cámara de Diputados de México

El Grupo de Amistad México-República de India se reunió para discutir temas relacionados con la Cumbre del Grupo de los 20 (G20) de este año, de la cual India es sede y México es miembro. Como representante de Amma para América del Norte y Centroamérica, Swami Dayamritananda Puri asistió al encuentro junto con representantes de la Embajada de México en la India para colaborar con los miembros de la asamblea electa de México, la Cámara de los Diputados.

La asociación entre las dos naciones ayuda a mantener un continuo intercambio de puntos de vista sobre varios temas de interés común en su relación bilateral. Como presidente del Grupo de Amistad, el diputado de México Salvador Caro Cabrera (Movimiento Ciudadano) dijo que el objetivo era promover el diálogo con el Grupo de Compromiso Civil 20 (C20) de India, del cual Amma es presidenta.

Explicó que dado que el propósito de C20 es brindar un espacio para que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de todo el mundo lleven sus voces al G20, su país también desea extender su contribución a favor de la innovación social. Destacó su convicción de que la buena actividad pública y la política no se hacen desde la mente, desde la razón, sino desde el corazón.

“Solo desde el corazón podemos entender que todos somos uno, y cuando entendemos esto, la bondad y la compasión se convierten en el motor de las actividades de la vida pública y eso nos permite establecer una gran diferencia”, dijo el Sr. Cabrera.

Swami Dayamritananda indicó que es la primera vez que se nombra a una líder espiritual como presidenta del C20 y que el C20 es un grupo inclusivo, transparente y orientado a la acción. Concretamente dijo: 

“Amma quiere proponer políticas que incluyan las experiencias de las personas y las ONGs que trabajan directamente con comunidades desfavorecidas. Desea inspirarse en ONGs innovadoras que con su ejemplo son líderes en los países del G20. Estos ejemplos pueden luego ser implementados en sus respectivos países. El grupo se enfocará en temas de trabajo como arte, cultura, transparencia, medio ambiente y estilo de vida, entre otros. Harán recomendaciones para influir en la política pública”.

La Vicepresidenta Adjunta de la Junta Directiva del Grupo de Amistad, Marcela Guerra Castillo (Partido Revolucionario Institucional), dijo que el Grupo de Amistad ha dado muchos frutos para el entendimiento bilateral. Agregó que “la oportunidad de ir a la India será muy importante para México”.

También enfatizó que ahora le toca a India presidir el grupo de las 20 economías más fuertes del mundo y que los líderes de estos países discutirán problemas y buscarán soluciones inmediatas por el bien de todas las naciones, incluyendo a México.

Concretamente dijo: “Este C20 que preside Amma, ¿qué mejor que una mujer como ella para presidirlo? Porque en conjunto serán más de 600 asociaciones civiles las que van a aportar sus ideas. Los líderes del mundo podrán entender los problemas que aquejan no solo a las mujeres, sino también a los más pobres, a los más necesitados”.

La diputada Sonia Murillo Manríquez (Partido Acción Nacional) expresó que el C20 va más allá de los temas económicos, pues son la base de muchas otras dificultades a las que se enfrentan las sociedades actuales.

“Un problema más grave es el suministro de agua y probablemente nuestros problemas más esenciales se centren en eso. Por tanto, las asociaciones civiles juegan un papel importante para lograr un equilibrio de amor y humanidad para afrontarlo”, dijo.

La diputada Lidia García Anaya (Morena) comentó que es un honor ser parte de este grupo que tiene la oportunidad de intercambiar ideas culturales.

La diputada Julieta Mejía Ibáñez (Movimiento Ciudadano) agradeció la presencia de los representantes de la embajada india y consideró que la visita de los legisladores mexicanos a la India beneficiará las relaciones bilaterales.

La diputada Inés Parra Juárez (Morena) dijo que la India tiene varias similitudes con México: “Será un placer para mí visitar este maravilloso país”.

La diputada María Elena Limón García (Movimiento Ciudadano) mencionó que todos estarán en la India con el respeto que merece cada uno de sus ciudadanos.

La diputada Lidia Pérez Bárcenas (Morena) consideró importante tener claridad en puntos y temas muy específicos que se tratarán en las actividades durante la visita a la India.

La representante de la Embajada de la India en México, Sra. Shruti Shukla, comentó que Amma encarna el verdadero poder del amor.

“Amma representa el amor inteligente que puede ayudarnos a conectarnos y resolver los problemas más complejos del mundo”, dijo. También invitó a las legisladoras a la celebración del Día Internacional de la Mujer organizada por el Centro Cultural de la India en la Ciudad de México para el 7 de marzo.

El Grupo de Amistad México-República de la India fue inaugurado oficialmente el 23 de marzo de 2022 en la Cámara de Diputados de México. La entidad ayuda a mantener un contacto duradero entre la Cámara de Diputados, los parlamentos de ambos países y los representantes diplomáticos indios.

Foto 1: La asociación entre México y la India ayuda a mantener un intercambio continuo de puntos de vista del espectro de su relación bilateral.

Foto 2: Swami Dayamritananda Puri asistió al encuentro con el grupo de amistad México-República de la India para tratar sobre la colaboración con el C20.  

Foto 3: Swami Dayamritananda enfatizó que con el nombramiento de Amma como presidenta del C20, es la primera vez que se nombra a una líder espiritual en este puesto.  

Foto 4: El congreso de México.

Foto 5: La Sra. Shruti Shukla (centro) es la representante de la Embajada de la India en México.

Historic meeting at University of Kashmir for the C20 Working Group on Gender Equality & Disability

The event focused on the actions citizens must take to address safety and security for women and girls and how to include men and boys in the process.

Civil 20’s Gender Equality & Disability Working Group (GED) held a two-day Policy Dialogue in Srinagar on Feb. 13 - 14, 2023 to address the sub-themes of Women’s Safety & Security and Engaging Men & Boys to address gender equality. The historic event, hosted by the University of Kashmir, marked the first collaboration with Amrita Vishwa Vidyapeetham.

It was also the GED’s first hybrid meeting conducted in-person and through webinar with 90 participants representing eight countries—Argentina, Australia, Bangladesh, Brazil, Canada, India, Italy, and the United States. Indian Co-Coordinators of GED, Dr. Bhavani Rao and Nidhi Goyal, presided over the event.

Guests of honour included Prof. Nilofar Khan, the Vice Chancellor of the University of Kashmir; Vijay K. Nambiar, UN Ambassador and Sherpa of C20 India; Prof. Nisar Ahmad Mir, the Registrar of the University of Kashmir; Shombi Sharp, the UN Resident Coordinator for India; Kanta Singh, Deputy Country Representative of UN Women in India; Huma Masood, Senior Gender Specialist at UNESCO; Nayana Sahasrabudhe of Bharatiya Stree Shakti; and Inspector General of the Central Reserve Police Force, Ms.Charu Sinha (IPS).

In her presidential remarks, Prof. Nilofar Khan expressed: “Both themes are close to my heart and to that of the University of Kashmir. Throughout my professional career of 38 years, I have advocated for both themes. It is truly a historic occasion for the University of Kashmir to host this two-day Civil 20 working group meeting on gender equality and disability, which provides a platform for all important stakeholders to deliberate upon the identified themes.”

“I am honoured to participate in this working group meeting on gender equality and disability with a special focus on the two themes of Safety & Security and Engaging Men & Boys,” stated Nambia in his welcome address as Sherpa of C20. He paid homage to the University of Kashmir for graciously hosting the program.

“As Chair of the C20, Her Holiness Mata Amritanandayami Devi, or Amma, exemplifies a vision of Civil Society where the individual and the family as well as society, markets, and the state work not in competition or conflict, but rather to supplement each other in pursuit of overall harmony.”

He also set the context of the event within the larger G20 efforts, saying: “The theme of India’s Presidency, the world is one family—vasudeva kutumbakam, calls on each one of us to move away from our narrow concerns of this is mine and this is yours, to embrace the wider perspective that celebrates the bounties of nature in a spirit of unity, respect, and compassion.

“Acceptance of the world as a family must imply a readiness to accept basic gender equality without compromising on diversity…. Your work today must include a deeper exploration of how men can be strategically engaged in gender inclusion in policy and practice with the understanding that shifting traditional gender norms will require collaboration from everyone in society. Men and boys must be willing to concede that their rights apply equally to their mothers, sisters, and daughters.”

In setting the context, Dr. Rao said: “This dialogue will abstract the key issues discussed and take them to a global level. A lot of the issues were very local and India-centric. While this is a conversation that India is leading, this is a conversation that belongs to the world. So, it will be important to abstract from the local to the global context.”

Dr. Rao emphasised that the objective of the Gender Equality & Disability Working Group is to ensure that civil society considerations related to gender and disability are taken into account in G20 discussions, translated into the G20 Leaders’ Declaration as policies and commitments, and are then implemented.

Several speakers spoke about the importance and timeliness of the meeting’s sub-themes. Although gender parity has long been recognised as a pressing development issue, the COVID-19 pandemic is acknowledged to have thwarted any progress gained, with spikes in domestic violence against women and girls, as well as rises in child marriage, and the systematic denial of educational opportunities.

CSO representatives brought to the table their on-the-ground experiences to identify both policy gaps and the necessary recommendations to ensure that gender equality interventions are informed by local community stakeholders and based on sound data and standards of practice. The two-day event also featured several Udaaharans (best practices) being implemented in the effort to address gender inequality through conversations with CSO representatives.

Numerous faculty members of the University of Kashmir who contributed valuable, critical perspectives and recommendations included Dr. Raja Fayaz, Dr. Humaira Azim, Dr. Aneesa Shafi, Dr. Shazia, Dr. Roshan Ara, Dr. Rabia Hamid, and Shaheel Mohammad.

Delegates representing local, Kashmir-based civil society organisations (CSOs) included Dr. Nazir Ahmad Khan of the Cancer Society, Shaiq Nazir of the Help Foundation, Rahi Riaz Ahmed of Ahsan Foundation, Dr. Bashir Lone and Ms. Insha Bashir of Voluntary Medicare Society, and Javaid Tak and Feroze Ahmad of Humanity Welfare Organization Helpline.

Other in-person and online panel discussants included Dr. Manorama Bakshi of Health & Advocacy at Consocia Advisory; Dr. Simi Mishra of the Connecting Dreams Foundation; Nandita Bhatt Pradhan of the Martha Farrell Foundation; Aniket Wakankar of the Gender Labs; Dr. Naila Chowdhury University of California, San Diego; Elizabeth Michaels of AIDS Healthcare Foundation; Dr. Fredrick Echols of Cure Violence Global; and Dr. Christopher Coley of Amrita.

The two-day Policy Dialogue culminated in a number of recommendations that fell under the areas of legal reforms, gender sensitisation, and public platforms:

● Interventions should target the psychological level of both stakeholders and policymakers in order for laws to translate into action. As well, to ensure that policies are enacted, and interventions are sustainable, social audits should be mandated, and incentivisation should be provided to those being trained, those providing the training, and those in leadership positions. Community involvement in all levels of creation, implementation and evaluation of interventions will also ensure sustainability.

● It is recommended that public platforms be leveraged and enhanced to promote conversations, activities, and participatory research to map and document experiences of violence and harassment with a focus on changing attitudes and taking personal responsibility.

● Given that school institutions are spaces where children and youth are socialised to societal norms, there was clear agreement on the need for mandated gender sensitisation and sexual reproductive health curricula in schools from kindergarten to higher education for students. This should include similar training for all parents, teachers, and institutional leadership.

● The recommendation to create “safe spaces” within formal and informal spaces (i.e. work environments) was made to encourage open dialogue/conversation around harassment/hostile environments, to support prevention, improved protection, facilitate/support traumatised victims to come forward, and improved redressal mechanisms among informal workers/domestic workers.

● All interventions need to be based on standard operating procedures (SOPs) that can be tailored to the specific needs of the target community. Inclusion of all genders and persons with disabilities needs to be standard in the development of these SOPs.

● Persons with disabilities must be present and drive conversations around all policies. Related to this, the vocabulary and terminology around persons with disabilities must become standardised and also determined by those living with a disability.

● The requirement for data-informed legal reforms and interventions to support improved prevention and redressal efforts, and gender-disaggregated data (including non-binary individuals) from government and non-government sources were both cited as critical to mapping out and addressing “spaces” of violence. Recommendations were made for adopting “data for good” techniques such as leveraging mass and social media to build awareness and sensitization among the community at large, and at the household level.

● The need for institutional policies and practices that promote the inclusion of men and boys was recommended in order to dismantle the burden of patriarchy by means such as identifying and promoting male role models within and outside the home (i.e. entertainment and mass media).

All in attendance appreciated the opportunity to network with other CSOs and to think deeply about the challenges and the necessary policy recommendations that need to be in place to move toward a world of gender equality and equal opportunity for a safe, happy, fulfilling life for all regardless of ability.

Photo 1: Prof. Nilofar Khan, University of Kashmir’s Vice Chancellor, expressed that she has been advocating for women’s safety and engaging men in gender equality for nearly 40 years.

Photo 2: Vijay K. Nambiar, UN Ambassador and Sherpa of C20 India, said the G20 theme of the world as one family includes accepting gender equality without compromising on diversity.

Photo 3: The meeting was the first collaboration between the University of Kashmir and Amrita University.

Photo 4: All participants appreciated the opportunity to network with other CSOs and to think deeply about policy recommendations that need to ultimately be implemented.

Reunió Inaugural del Grup de Treball C20 sobre Igualtat de Gènere i Discapacitat

El Grup de Treball Civil 20 sobre Igualtat de Gènere i Discapacitat (GED) va marcar un començament transcendental per a una sèrie de reunions i diàlegs sobre polítiques destinades a portar la igualtat de gènere i la inclusió de la discapacitat al capdavant del fòrum global del G20. L’acte inaugural va ser una reunió virtual organitzada per la universitat Amrita Vishwa Vidyapeetham el 2 de febrer amb la participació de 484 persones de 26 països i 13 estats de l´Índia.

En el discurs d'obertura, la Dra. Bhavani Rao, co-coordinadora de l'Índia i de la Càtedra UNESCO de potenciació de la dona i la igualtat de gènere de la Universitat Amrita, va dir: “Com a Presidenta del C20, Amma n'és un exemple evident de la capacitat d’una dona per traspassar les fronteres internacionals, cultures, llengües i religions. Ella és una llum que inspira els altres a ser la llum”.

“Aquesta és una ocasió auspiciosa”, va dir Amma sobre Civil 20. “Ens hem embarcat en una missió per restaurar la llum minvant del món. Que l'ethos de vasudhaiva kuṭuṁbakam —'El món és una sola família'— es desperti, es posi en pràctica i doni fruits a tots els éssers”.

També es van dirigir a la reunió distingits oradors com Swami Amritaswarupananda Puri, representant de Amma com a president del C20, i Emb. Vijay Nambiar, C20 Sherpa.

Swamiji va dir: “Un canvi en les actituds actuals que perpetuen la desigualtat de gènere pot generar el canvi que ens cal veure. Homes i dones han de treballar plegats per crear un món d'acceptació, reconeixement i respecte. Continuem avançant cap a aquest objectiu”.

L'ambaixador Vijay Nambiar, C20 Sherpa, també va compartir paraules inspiradores sobre com els diàlegs sobre polítiques són una part important del fòrum del G20: “A través d'aquests diàlegs sobre polítiques del C20, vull que puguem adoptar una perspectiva més àmplia que celebri les bondats de la natura i el món que ens envolta amb un esperit d'unitat i de respecte mutu”.

A més de la Dra. Rao, entre els coordinadors del Grup de Treball figuren Meg Jones, Coordinadora Internacional, Universitat Amrita; i Nidhi Goyal, coordinadora d'Índia, Rising Flame. Tots van compartir l'estructura detallada del Grup de Treball, els subtemes, el cronograma i com les organitzacions poden participar i fer canvis.

"El nostre grup de treball de GED està conformat per un col·lectiu divers i fort que comparteix el mateix ideal de portar els temes de justícia social sota la igualtat de gènere i la inclusió de la discapacitat al capdavant del fòrum del G20", va dir Goyal.

En el període previ a la cimera del G20 de l'Índia, es desenvoluparan recomanacions de polítiques mitjançant una sèrie de diàlegs amb centenars d'organitzacions de la societat civil (OSC) facilitats per GED. Els diàlegs sobre polítiques se centraran en aquests subtemes: salut física i mental; Impuls Econòmic i Mitjans de Vida Sostenibles; Educació i desenvolupament d'habilitats; Seguretat; Medi Ambient i Desastres; Societat i Cultura; Com involucrar homes i joves; i Discapacitat.

“La societat civil és la veu més forta per demanar al govern que canviï. La nostra feina és un compromís per garantir que la política segueixi un cicle en què s'adopti, implementi, controli i avaluï tot avanç”, va dir Jones.

A l'esdeveniment també van assistir diversos convidats influents, entre ells la Dra. Sandhya Purecha, presidenta de Women 20 del G20, Suyash Pande del Youth 20 Engagement Group, membres principals de Civil 20 i representants de Vivekananda Kendra i la Fundació Satsang.

A més d'això, també hi van participar centenars d'OSC de tot el món, representants de la UNESCO de l'Índia i Europa, i experts, inclosa la Càtedra UNESCO de Gènere de Kenya. El Grup de Treball sobre Igualtat de Gènere i Discapacitat (GED) es compromet a examinar i abordar de manera holística les dimensions multifacètiques de les desigualtats i els desavantatges experimentats pels gèneres i totes les persones amb discapacitats físiques o mentals.

“Afortunadament, sota el lideratge fort de Amma i el lideratge del Govern de l'Índia, tenim un lideratge molt fort per a les deliberacions de GED aquest any. I a través de les mans del Sr. Nambiar portarem la nostra feina al diàleg més ampli del G20”, va dir Jones.

El Grup de Treball de GED deliberarà sobre temes com l’accés a l’educació, l’atenció mèdica, els ingressos i els recursos ambientals; treball docent; infraestructura i presa de decisions; problemes sistèmics com la discriminació basada en el gènere o la capacitat; la violència de gènere; manca de representació; i disparitats econòmiques. El grup de treball garanteix la inclusió en proporcionar intèrprets de llenguatge de dades per a esdeveniments i subtítols automàtics per a persones amb discapacitats auditives.

                                                                 Video:  Prop de 500 persones de 26 països i de 13 estats de l'Índia van assistir a la inauguració del GED.

Civil 20: diàlegs sobre l'objectiu de zero emissions

Més de 400 persones van participar en un taller de Civil 20 sobre emissions netes zero i la contribució que han de fer els governs, les indústries i els ciutadans. El Grup de Treball Civil 20 (C20) sobre Comunitats sostenibles i resilents (SRC) va organitzar un taller a Delhi sobre “El paper de la cooperació tecnològica, les estratègies financeres i les d'adopció per abordar la gestió d'emissions netes zero”. El grup de treball se centra en el paper de la societat civil per abordar els objectius climàtics, mediambientals i de zero emissions nets. Com a representants de les veus dels ciutadans, el C20 ha resolt pressionar els governs, les indústries i els països del G20 i el G7 perquè mantinguin els seus compromisos en el desenvolupament/transferència de tecnologia, finançant la transició a zero emissions netes, creant polítiques i entorns d’implementació de polítiques. Això inclou les nacions que van signar l'Acord de París, un tractat internacional legalment vinculant sobre el canvi climàtic adoptat per 196 compromissaris el 2015. Incloent-hi la participació virtual, més de 400 persones de 27 països van assistir al taller híbrid organitzat conjuntament per Amrita Vishwa Vidyapeetham, la Fundació Vasudha i la Xarxa d'Acció Climàtica del Sud d'Àsia. Provenien d'organitzacions de servei comunitari, grups d'experts, indústria, acadèmia, Banc Mundial, CII, Ambaixada d'Alemanya i altres grups del G20 com Business20, Foundations20, Urban20 i Think20. Les deliberacions es van centrar en tres àrees: cooperació tecnològica, finançament sostenible per a la resiliència climàtica i la justícia i desafiaments en l'adopció de solucions sobre el terreny. Amma, com a Presidenta del C20, i el Ministre d'Estat d'Afers Exteriors i Assumptes Parlamentaris de l'Índia, Sri. V. Muraleedharan, van inaugurar conjuntament l'esdeveniment virtual. En el seu discurs, Amma va advertir que havíem caminat massa lluny, massa ràpid contaminant la Mare Terra, causant massa destrucció i amenaçant la mateixa supervivència de la humanitat. Encegats per objectius estrets, egoistes i a curt termini, hem oblidat que el món sencer és diví, va dir. Amma va emfatitzar la importància d'iniciatives simples però holístiques com plantar arbres i compartir vehicles per reduir la nostra empremta en la contaminació de la natura. Muraleedharan va destacar la necessitat d'unir les comunitats per fer de la presidència del G20 de l'Índia una presidència de People20. Va assenyalar la interconnexió de totes les formes de vida. El lema del G20, Vasudhaiva Kutumbakam, que vol dir "Una terra, una família, un futur", comparteix el valor de la unitat, va dir. Va instar Civil 20 a facilitar l'intercanvi de coneixements i les millors pràctiques per accelerar el món cap a una economia baixa en carboni, justícia i finances equitatives. També va demanar promoure la convocatòria del primer ministre Sri Narendra Modi per a LiFE, estil de vida per al medi ambient, que suposa una introspecció i adaptació de cadascun dels nostres estils de vida per al desenvolupament sostenible, dirigit per la comunitat. La Dra. Maneesha Sudheer, coordinadora i rectora del grup de treball de SRC, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Sri Srinivas Krishnaswami, director executiu de la Fundació Vasudha, i Sri Sanjay Vashist, director de la Xarxa d'Acció Climàtica del Sud d'Àsia, també es dirigiren a l'esdeveniment inaugural. “El que dóna un avantatge a la presidència del G20 de l'Índia és el compromís profund amb els valors indis que són universals. Els problemes climàtics, ambientals i els objectius de zero emissions netes estan tots interrelacionats. No podem generar canvis sense treballar junts i construir comunitats resilients”, va dir la doctora Sudheer. Krishnaswami va afegir: "Perquè un país aconsegueixi els seus objectius de zero emissions netes, tots han de tenir el seu paper. El paper de la societat civil en aquest viatge és crucial. Poden jugar en múltiples nivells, des de crear coneixement i consciència sobre els problemes fins a desenvolupar relats convincents sobre la necessitat de compassió per la naturalesa i el medi ambient per brindar suport tècnic a diverses agències per assolir el zero net”. També hi va participar el Dr. Sasangan Ramanathan, Degà de l'Escola d'Enginyeria, Amrita Vishwa Vidyapeetham. Va posar èmfasi en com la implementació dels acords d'acció climàtica requereix una consciència global i la voluntat de reinventar els estils de vida. “Els països del G7 i el G20 poden predicar amb l'exemple, permetre l'accés a la tecnologia i el finançament equitatiu i aprofitar les històries d'èxit a tots els continents. Qualsevol nova tecnologia ha de tenir en compte una economia circular i evitar crear nous problemes per a les futures generacions. Els objectius nets zero a l'Acord de París s'han de complementar mitjançant un acord global sobre la transició energètica dels combustibles fòssils a les energies renovables”, va dir. El grup de treball va prometre promoure el desenvolupament participatiu liderat per la comunitat, liderat per dones, amb solucions contextuals descentralitzades i finançades a través de mitjans públics i privats innovadors. Va posar èmfasi en la necessitat de pensar per sobre del paradigma de creixement versus emissions, accelerant el creixement inclusiu de les economies en desenvolupament mentre s'adopten solucions sostenibles. L'esdeveniment va acabar amb aportacions de la Troika C20: 2022 (Indonèsia) Sr. Ah Maftuchan, 2023 (Índia) Swami Amritaswarupananda Puri i 2024 (Brasil) Sra. Alessandra Nilo. Sri Vijay Nambiar va ser el convidat principal de la cerimònia de comiat. El Prof. Vinod Menon, Coordinador Principal del C20, Coordinador del Grup de Treball SRC i també Fundador de l'Autoritat Nacional de Gestió de Desastres, també va donar els seus punts de vista. El grup de participació de Civil 20 desenvoluparà documents que recomanin intervencions polítiques a la presidència del G20 de l'Índia a través de les contribucions d'aquest esdeveniment i molts esdeveniments semblants durant els propers sis mesos. Foto 1:En el seu discurs, Amma va advertir que havíem caminat massa lluny i ràpid contaminant la Mare Terra, causant massa destrucció.

Civil 20: Dialogues on net zero emission targets

More than 400 people took part in a Civil 20 workshop on net zero emissions and the contribution governments, industries, and citizens must make. The Civil 20 (C20) Working Group on Sustainable and Resilient Communities (SRC) organised a workshop in Delhi on “The Role of Technology Cooperation, Finance and Adoption Strategies for Addressing Net Zero Emissions Management”. The Working Group is focused on civil society’s role in addressing climate, environment and net-zero targets. As representatives of the people’s voices, C20 has resolved to push governments, industries, and G20 and G7 countries to uphold their commitments in technology development/transfer, financing the transition to net zero emissions, creating policies, and policy implementation environments. This includes the nations that signed the Paris Agreement, a legally binding international treaty on climate change adopted by 196 Parties in 2015. Including virtual participation, more than 400 people from 27 countries attended the hybrid workshop jointly organised by Amrita Vishwa Vidyapeetham, Vasudha Foundation, and Climate Action Network South Asia. They hailed from community service organisations, think tanks, industry, academia, World Bank, CII, German Embassy, and other G20 Groups such as Business20, Foundations20, Urban20, and Think20. The deliberations focused on three areas: technology cooperation, sustainable finance for climate resilience and justice, and challenges in the on-the-ground adoption of solutions. As Chair of C20, Amma and India's Minister of State for External Affairs and Parliamentary Affairs, Sri. V. Muraleedharan, jointly inaugurated the virtual event. In her address, Amma cautioned that we had walked too far, too fast in polluting Mother Earth, causing too much destruction, and threatening the very survival of humanity. Blinded by narrow selfish, short-term goals, we have forgotten that the entire world is divine, she said. Amma stressed the importance of simple yet holistic initiatives like planting trees and carpooling to reduce our footprint on polluting nature. Muraleedharan highlighted the need to unite communities to make India’s G20 presidency a People20 presidency. He pointed to the inter-connectedness of all life forms. The G20 motto Vasudhaiva Kutumbakam signifying ‘One Earth, One Family, One Future’ shares the value of oneness, he said. He urged Civil 20 to facilitate knowledge sharing and best practices in accelerating the world to a low-carbon economy, justice, and equitable finance. He also asked to promote Prime Minister Sri Narendra Modi’s call for LiFE—Lifestyle For Environment—a community-led introspection and adaptation of each of our lifestyles for sustainable development. Dr. Maneesha Sudheer, SRC Working Group Coordinator and Provost, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Sri Srinivas Krishnaswami, CEO, Vasudha Foundation, and Sri Sanjay Vashist, Director, Climate Action Network South Asia, also addressed the inaugural event. “What gives an edge to India's G20 presidentship is the deep commitment to Indian values that are universal. Climate issues, environmental issues, and net zero targets are all interlinked. We cannot bring change without working together and building resilient communities,” said Dr. Sudheer. Krishnaswami added: "For a country to achieve its net zero targets, everyone has to play their role. Civil society's role in this journey is crucial. They can play at multiple levels, from creating knowledge and awareness on issues to developing compelling stories on the need for compassion for nature and the environment to providing technical support to various agencies to achieve net zero.” Dr. Sasangan Ramanathan, Dean, School of Engineering, Amrita Vishwa Vidyapeetham, also took part. He emphasised how implementing the climate action agreements requires global awareness and willingness to re-invent lifestyles. “G7 and G20 countries can lead by example, allow access to technology and equitable financing, and build on success stories across continents. Any new technology should look at a circular economy and avoid creating new problems for future generations. Net zero targets in the Paris Agreement need to be complemented through a global agreement on energy transition from fossil fuels to renewables,” he said. The working group promised to promote community-led, women-led, participatory development of decentralised, contextual solutions financed through innovative public and private means. It emphasised the need to think above the growth versus emissions paradigm, accelerating inclusive growth in LDCs and developing economies while adopting sustainable solutions. The event ended with inputs from the C20 Troika – 2022 (Indonesia) Mr. Ah Maftuchan, 2023 (India) Swami Amritaswarupananda Puri, and 2024 (Brazil) Ms. Alessandra Nilo. Amb. Sri Vijay Nambiar was the Chief Guest for the valedictory ceremony. Prof. Vinod Menon, C20 Principal Coordinator, SRC Working Group Coordinator, and also the Founder of the National Disaster Management Authority, also gave his insights. The Civil 20 engagement group will develop documents recommending policy interventions to India’s G20 presidency through the contributions from this event and many such events over the next six months. Foto: In her address, Amma cautioned that we had walked too far, too fast in polluting Mother Earth, causing too much destruction.

Comunidades Sostenibles y Resilientes: Reunión Inaugural y Evento de Networking del grupo de trabajo C20

El grupo de trabajo de Civil 20 para Comunidades Sostenibles y Resilientes (SRC) – Clima, Medio Ambienyte y Emisiones Netas Cero  se centra en el paradigma humano-ambiental que cambia rápidamente, y por tanto en el cambio climático y la incursión humana en el medio ambiente natural.

Todo esto avanza a un ritmo alarmante y ha puesto a varias especies en vías de extinción y amenaza a casi todos los ecosistemas. Sin embargo, aún es posible abordar estos impactos del cambio climático a través de enfoques altamente enfocados, inclusivos y orientados a la acción a un ritmo masivo que se puede escalar y corresponder fácilmente.

Con esta visión, SRC celebró su inauguración virtualmente el 30 de enero de 2023 con la participación de 1644 personas de muchos países. Los asistentes procedían principalmente de organizaciones de la sociedad civil, miembros de la comunidad académica y organizaciones gubernamentales y asociadas de India, Países Bajos, Egipto, Francia, Estados Unidos, Italia, Kenia, Pakistán, China, Australia, India y Argentina.

El embajador Vijay Nambiar, Coordinador Principal, C20, inauguró la ceremonia en presencia del Dr. Mrityunjay Mohapatra, Director General de Meteorología, Departamento Meteorológico de India (IMD); Shri Agendra Kumar, Director General, ESRI India; y Swami Amritaswarupananda Puri, miembro de Troika - Civil 20 India y vicepresidente del Mata Amritanandamayi Math.

En su discurso de apertura, el embajador Nambiar habló sobre la necesidad urgente de cooperación internacional para abordar la sostenibilidad: “Necesitamos hacer que la resiliencia comunitaria sea una realidad para todos, incluso en el nivel de última milla. Los gobiernos deberán garantizar que las transiciones de energía limpia estén centradas en las personas y sean inclusivas. Este es, de hecho, el ODS [Objetivo de Desarrollo Sostenible] no mencionado. Sin una mayor cooperación internacional a nivel mundial, las emisiones de CO2 no bajarán a emisiones netas cero”.

El Dr. Mohapatra destacó el avance de la India en tres aspectos importantes: detección, atribución y proyección del cambio climático. Esto es urgentemente necesario para minimizar la pérdida de vidas debido a los desastres.

“Las sociedades civiles pueden desempeñar un papel dominante no solo en la comprensión del cambio climático y su impacto en el desarrollo sostenible, sino que también pueden garantizar el desarrollo sostenible a través de campañas de sensibilización, intervención, introducción y adaptación de tecnología por parte de todos y cada uno de los sectores socioeconómicos”, dijo.

“Habrá un gran desafío cuando pasemos de la comprensión a la adaptación de la tecnología, porque la ocupación y los medios de vida de las personas cambiarán en este escenario variable. Por lo tanto, se requerirán muchas intervenciones de la sociedad civil en términos de la fusión de la ciencia y las ciencias sociales para convencer a las personas de que adopten mejores enfoques para una sociedad mejor. No solo para nuestra generación, sino también para las generaciones futuras”.

Swami Amritaswarupananda insistió en que un enfoque basado en valores es extremadamente esencial y que es necesario recuperar el amor y la reverencia hacia la naturaleza en los corazones de las personas para obtener los resultados deseados de nuestros esfuerzos para combatir el cambio climático.

“El medio ambiente y la sustentabilidad se basarán en conceptos dinámicos que involucren a individuos, tecnología y prácticas, al mismo tiempo que mantendrán el foco en la conservación y las consecuencias ambientales. Actualmente el 84% de nuestra demanda energética proviene de combustibles fósiles”, dijo.

“Lograr emisiones netas cero requiere compasión, replanteamiento e innovación. Un cambio fundamental de perspectiva es muy necesario junto con los cambios externos que tratamos de ejecutar, para que cambien las ideas fundamentales de lo que definimos como necesario y arraigue la conciencia y los valores ambientales en la psique de las próximas generaciones”.

La Dra. Maneesha Sudheer, rectora, Amrita Vishwa Vidyapeetham y el profesor Vinod Menon, miembro fundador de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de la India, son los coordinadores nacionales e internacionales de SRC, respectivamente.

“Nuestro grupo de trabajo espera pasar de objetivos egocéntricos a objetivos sociales desinteresados mediante la creación de soluciones que sean útiles para los demás y hacer que las personas y las comunidades sean más felices al reducir su sufrimiento”, dijo la Dra. Sudheer al presentar la visión de SRC.

“También estamos buscando caminos hacia el empoderamiento que estén impulsados por la compasión que empoderen a los jóvenes, los ciudadanos y las comunidades en su conjunto”.

El evento contó con cuatro sesiones de trabajo, una para cada subtema: resiliencia climática y justicia social; Sostenibilidad Medioambiental; Gestión de emisiones netas cero; y Enfoque impulsado por la compasión para comunidades sostenibles y resilientes.

También se anunció una convocatoria oficial para Udaaharans a fin de invitarlos a la presentación de mejores prácticas de trabajo impactante por parte de OSC de todo el mundo que han hecho una contribución significativa en sus áreas. La reunión también sirvió para deliberar sobre áreas temáticas y una sesión de puertas abiertas donde los participantes alzaron sus voces sobre temas en el área del clima, el medio ambiente y los objetivos de cero emisiones netas.

vídeo: SRC’s vision is that it is still possible to tackle the impact of climate change through highly focused, inclusive and action-oriented measures.

Tienes que aceptar nuestras cookies para poder disfrutar de la mejor experiencia posible en este sitio Web. We use cookies to improve our website and your experience when using it. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information