Siguiendo el tradicional cultivo de Tulasi en el ashram de Amma en Piera, esta semana hemos sembrado las semillas para este año.
En el ashram de Amma en Piera-España, hemos intentado unir el día de Vishnu y la plantación de árboles que nos pedía Amma, con el coste zero que practicamos en este ashram.
Fecha: Sábado 27 de mayo
Hora: 18:00

Lugar: Centro de Yoga M.Pilar SalaDirección: C/ Santa Coloma 44, 2º pisoLocalidad: Vilassar de Mar (Barcelona)
Viernes, 21 Abril 2023 12:22

Mercados de Sant Jordi 2023

SANT JORDI, BCN - LLORET DE MAR

Domingo 23 de abril 2023

C/ Consell de Cent 459 (Barcelona)

Passeig Vermell  Lloret de Mar (Girona)

De 9:00 a 22:00

Amma se dirigió a cuarenta hombres y sesenta mujeres por videollamada y los bendijo cuando iban a ser iniciados en Sannyasa en el ashram Patanjali Yogapeeth de Swami Ramdev en Haridvar.

28 de marzo de 2023, Amritapuri Ashram

Amma se dirigió a cuarenta hombres y sesenta mujeres por videollamada y los bendijo cuando iban a ser iniciados en Sannyasa en el ashram Patanjali Yogapeeth de Swami Ramdev en Haridvar. La iniciación se celebra en Ramnavani, el día que conmemora el nacimiento del Señor Rama.

Expresando unas palabras en hindi, Amma manifestó su felicidad por esta invitación para bendecir a los nuevos ascetas, a lo que Baba Ramdev respondió diciendo que “todas estas muchachas y muchachos son tus hijos, Amma, por favor bendícelos como futuros sannyasins. Ellos se sienten felices de renunciar al mundo.”

'Vishu Thaineettam': Regalando Arbolitos a Nuestros Seres Cercanos y Queridos.

Programa en Directo "Vishuthaineettam" con Amma el Sábado 15 de Abril a las 14:30
'Vishu Thaineettam': Regalando Arbolitos a Nuestros Seres Cercanos y Queridos.Sábado, 15 de abril a las 14:30
Mensaje de Swami Amritaswarupananda Puri

ॐ अमृतेश्वर्यै नमः

Queridos hermanos y hermanas en Amma

Todos vosotros sabéis que nuestra muy querida Amma ha transformado “Vishu Kaineettam” en “Vishu Thaineettam” con el propósito de motivaros a todos, especialmente la generación más joven, a tomar en consideración la importancia, preservación y protección de la naturaleza. Frecuentemente, Amma recalca el significado de cuidar a la naturaleza con amor y reverencia. Amma dice que “hoy en día nuestro aire, agua y alimentos están contaminados. Si no cesamos de explotar a la naturaleza en beneficio de nuestras egoístas ganancias temporales, destruiremos este hermoso y gratificante jardín que es el mundo.”

Vishu es un tiempo para nuevos comienzos, esperanzas y aspiraciones. Así que, en lugar de dar dinero a parientes y generación joven, sigamos la enseñanza única de Amma de Vishu Thaineettam, dando retoños a nuestros seres queridos y próximos, para que ellos los planten y cuiden. Esto, no solo será un mensaje de amor y cuidado de la naturaleza, sino también de la belleza del valor de la unidad.

Este año, Vishu tiene un hito especial. El Consejo Mundial Malayalí une esfuerzos con el Mata Amritanandamayi Math para propagar y promover esta sorprendente visión de Amma. Para poner en marcha esta celebración se está organizando una ceremonia en Amritapuri  el 15 de abril a las 14:30 hora española, en la que participarán  mensajeros prominentes y miembros del Consejo Mundial Malayalí. También participarán virtualmente de la ceremonia devotos de Amma y miembros del Consejo Mundial Malayalí de todo el mundo.     

Confío en que la asociación con el Consejo Mundial Malayalí logrará que este programa sea aún más impactante, y que se extenderá a una audiencia mucho más amplia.

 Pido a todos los devotos de Amma, instituciones, centros, sucursales y Satsang Samitis de toda la India y de fuera del país, que participen activamente en esta auspiciosa ceremonia del 15 de abril a las seis de la tarde hora local. Si lo hacemos así al mismo tiempo que esto sucede en Amritapuri, contribuiremos a que ello sea un gran éxito.

नमस्कारंCon oraciones de amor a los pies de Amma

|| ॐ लोकाः समस्ता: सुखिनो भवन्तु ||</p

El Centre de Salut Amrita a les Illes Andaman amplia el seu abast a les comunitats empobrides

Les noves instal·lacions inclouen un escàner de tomografia computeritzada, ambulància, fisioteràpia i equip de laboratori i l'establiment d'una clínica satèl·lit en una àrea aïllada.

El Centre de Salut Amrita a Shadipur, South Andaman, pot atendre més pacients que altrament no podrien pagar el tractament mèdic. Els serveis ampliats inclouen una clínica satèl·lit a Bambooflat, una ciutat on només es pot accedir a través d'un viatge en ferri a través d'un estret.

Voluntaris de la Societat Amriteswari de Singapur han dirigit el projecte de nous equips i més divulgació. Els seus esforços van començar durant la COVID-19, quan es va descompondre l'escàner de tomografia computada del centre de salut. A mesura que augmentava la recaptació de fons, també van poder proporcionar una nova ambulància i un equip de laboratori, així com obrir una clínica de fisioteràpia.

“Encara que començàrem el centre de salut aquí el 2009, encara molta gent necessita més ajuda, i els devots de Singapur estaven llestos per fer-ho. Per la seva dedicació a Amma”, va explicar Swami Purnamritananda Puri, que va visitar Andaman per dirigir la cerimònia d'inauguració.

Sagar Dharan està amb la Societat Amriteswari, Singapur. Va dir que va ser una benedicció gairebé inimaginable de part de Amma poder contribuir a millorar l'accés a la salut per a les persones que viuen a l'àrea.

Segons Dharan: “Els devots es van sentir sens dubte desafiats i motivats. En treballar de prop amb l'equip d'Andaman i un especialista de l'Hospital Amrita de Kochi vam poder identificar l'equip necessari. Es va iniciar una campanya de recaptació de fons i vam poder recaptar prou diners per expandir els serveis en aquesta àrea afectada per la pobresa”.

Swamiji va afegir: “No és fàcil trobar equips dedicats que estiguin a punt per venir i quedar-se aquí, però amb l'Hospital Amrita de Kochi com a campus universitari, més i més metges de l'Índia estaran disposats a sacrificar les vides pels pobres. venint aquí. Aleshores, espero que puguem fer molt més”.

Amma va obrir el centre de salut després de la seva primera visita a Andaman el 2008, quan va ser testimoni de quant patiment hi havia entre la gent. La seva primera prioritat era establir serveis mèdics en què confiar. Avui, el Centre de Salut Amrita ofereix consultes ambulatòries diàries a unes 25 persones, juntament amb serveis d'atenció domiciliària per a persones postrades al llit. Al centre també hi opera una màquina d'ECG i Raigs X.

"L'accés a l'atenció mèdica en general és molt limitat aquí, especialment l'assequibilitat", va dir la Dra. Divya Mol, directora mèdica del Centre de Salut Amrita. “No obstant, ens esforcem per brindar tractament mèdic amb les tarifes més baixes possibles, i crec que les noves incorporacions beneficiaran moltes persones que ho necessiten”.

La nova clínica satèl·lit a Bambooflat és un gran esforç, ja que ampliarà l'abast del centre de salut amb serveis de consultes, telemedicina i laboratori digital a l'àrea remota. Dr. Sandeep Roy està coordinant les instal·lacions.

Tècnicament, la ciutat és a només 8,5 km del Centre de Salut Amrita, però, fins i tot el temps i el cost del viatge en ferri és una cosa que molts troben difícil de pagar. També és on MA Math va construir 150 cases per a persones que van perdre les seves llars després del tsunami de l'Oceà Índic de 2004.

Mariam Bibi és membre de Zilla Parishad al sud de les Andaman i va assistir a la inauguració a Bambooflat. Ella va dir: "Voldria expressar el meu sincer agraïment a Amma, a qui vaig conèixer quan va visitar Andaman el 2008. Ara estic tan commoguda com abans per la compassió i l'expressió d'amor de Amma per la gent d'aquí".

Foto1: Es van distribuir kits d'atenció de necessitats bàsiques i roba nova a persones en Shadipur i Bambooflat.

Foto2: Swami Purnamritananda Puri va inaugurar un nou escàner de tomografia computeritzada al Centre de Salut de Amrita, ja que l'anterior es va avariar durant el COVID-19.

Foto3: La recaptació de fons d'Amriteswari Society, Singapur, va portar a la compra d’una ambulància per al centre de Shadipur.

Foto4: El Dr. Sandeep Roy (esquerra) coordina la clínica satèl·lit del centre de salut a Bambooflat. Swami Purnamritananda Puri va inaugurar les noves instal·lacions.

Foto5: Mariam Bibi, membre de Zilla Parishad a South Andaman, i Sagar Daran amb Amriteswari Society, Singapur, distribueixen subministraments bàsics a les persones en Bambooflat.

Foto6: La clínica satèl·lit Bambooflat ofereix consultes, telemedicina i serveis de laboratori digital.

Amrita Health Centre in the Andaman Islands furthers its reach to impoverished communities

The new facilities include a CT scanner, ambulance, physiotherapy and lab equipment, and the establishment of a satellite clinic in an isolated area.

The Amrita Health Centre in Shadipur, South Andaman is able to care for more patients who are otherwise not able to afford medical treatment. The expanded services include a satellite clinic in Bambooflat, a town that is only accessible via a ferry ride across a strait.

Volunteers with the Amriteswari Society, Singapore, led the project for new equipment and further outreach. Their efforts began during COVID-19 when the health centre’s CT scanner broke down. As fundraising expanded, they were also able to provide a new ambulance and laboratory equipment, as well as open a physiotherapy clinic.

“Although we started the health centre here in 2009, still so many people need more help, and the devotees from Singapore were ready to do that. Because of their dedication to Amma,” explained Swami Purnamritananda Puri. He visited Andaman to lead the inauguration ceremonies.

Sagar Dharan is with the Amriteswari Society, Singapore. He said it was an almost unimaginable blessing from Amma to be able to contribute to improving health access for the people living in the area.

“The devotees were indeed challenged and motivated. By closely working with the Andaman team and a specialist at Amrita Hospital, Kochi, we were able to identify the equipment needed,” he shared. “A fundraising drive was initiated, and we were able to raise enough money to expand services in this poverty-stricken area.”

Swamiji added: “It is not easy to find dedicated teams who are ready to come and stay here, but with Amrita Hospital, Kochi, as a university campus, more and more doctors from India will be ready to sacrifice their lives for the poor people living here. So, I hope we can do much more.”

The health centre was started by Amma after her first visit to Andaman in 2008 when she witnessed how much suffering there was among the people there. Her first priority was to establish dependable medical services for them. Today, Amrita Health Centre provides daily out-patient consultations to about 25 people, alongside home care services for people who are bed-ridden. The centre also runs an ECG and X-Ray machine.

“Health care access on the whole is very limited here, especially affordability,” said Dr. Divya Mol, Amrita Health Centre’s Chief Medical Officer. “However, we strive to give medical treatment at the lowest possible rates, and I believe the new additions will benefit a lot of people who are in great need.”

The new satellite clinic in Bambooflat is a profound endeavour, as it will extend the health centre’s reach by providing consultations, telemedicine, and digital lab services to the remote area. Dr. Sandeep Roy is coordinating the facilities.

Technically, the town is only 8.5 km from Amrita Health Centre, however even just the time and cost of the ferry ride is something many find difficult to afford. It is also where the MA Math built 150 houses for people who lost their homes after the 2004 Indian Ocean Tsunami.

Mariam Bibi is a Zilla Parishad Member in South Andaman who attended the inauguration in Bambooflat. She said: “May I express sincere gratitude to Amma, whom I met when she visited Andaman in 2008. I am just as touched now by Amma’s compassion and expression of love for the people here as I was then.”

Photo 1: Basic needs care kits and new clothing were distributed to people in Shadipur and Bambooflat.

Photo 2: Swami Purnamritananda Puri inaugurated a new CT scanner at Amrita Health Centre, as the previous one broke down during COVID-19.

Photo 3: The fundraising by Amriteswari Society, Singapore led to purchasing an ambulance for the Shadipur centre.

Photo 4: Dr. Sandeep Roy (left) is coordinating the health centre’s satellite clinic in Bambooflat. Swami Purnamritananda Puri inaugurated the new facilities.

Photo 5: Mariam Bibi, Zilla Parishad Member in South Andaman, and Sagar Daran with Amriteswari Society, Singapore distribute basic supplies to people in Bambooflat.

Photo 6: The Bambooflat satellite clinic provides consultations, telemedicine, and digital lab services.

El Centro de Salud Amrita en las Islas Andamán amplía su alcance a las comunidades empobrecidas

Las nuevas instalaciones incluyen un escáner de tomografía computarizada, ambulancia, fisioterapia y equipo de laboratorio, y el establecimiento de una clínica satélite en un área aislada.

El Centro de Salud Amrita en Shadipur, South Andaman, puede atender a más pacientes que de otro modo no podrían pagar el tratamiento médico. Los servicios ampliados incluyen una clínica satélite en Bambooflat, una ciudad a la que solo se puede acceder a través de un viaje en ferry a través de un estrecho.

Voluntarios de la Sociedad Amriteswari de Singapur han dirigido el proyecto de nuevos equipos y mayor divulgación. Sus esfuerzos comenzaron durante la COVID-19, cuando se descompuso el escáner de tomografía computarizada del centro de salud. A medida que aumentaba la recaudación de fondos, también pudieron proporcionar una nueva ambulancia y equipo de laboratorio, así como abrir una clínica de fisioterapia.

“Aunque comenzamos el centro de salud aquí en 2009, todavía mucha gente necesita más ayuda, y los devotos de Singapur estaban listos para hacerlo. Por su dedicación a Amma”, explicó Swami Purnamritananda Puri, que visitó Andaman para dirigir la ceremonia de inauguración.

Sagar Dharan está con la Sociedad Amriteswari, Singapur. Dijo que fue una bendición casi inimaginable de parte de Amma poder contribuir a mejorar el acceso a la salud para las personas que viven en el área.

Según Dharan: “Los devotos se sintieron sin duda desafiados y motivados. Al trabajar de cerca con el equipo de Andaman y un especialista del Hospital Amrita de Kochi pudimos identificar el equipo necesario. Se inició una campaña de recaudación de fondos y pudimos recaudar suficiente dinero para expandir los servicios en esta área afectada por la pobreza”.

Swamiji agregó: “No es fácil encontrar equipos dedicados que estén listos para venir y quedarse aquí, pero con el Hospital Amrita de Kochi como campus universitario, más y más médicos de la India estarán dispuestos a sacrificar sus vidas por los pobres. viniendo aquí. Entonces, espero que podamos hacer mucho más”.

Amma abrió el centro de salud después de su primera visita a Andaman en 2008, cuando fue testigo de cuánto sufrimiento había entre la gente de allí. Su primera prioridad era establecer servicios médicos en los que confiar. Hoy, el Centro de Salud Amrita brinda consultas ambulatorias diarias a unas 25 personas, junto con servicios de atención domiciliaria para personas postradas en cama. En el centro también opera una máquina de ECG y Rayos X.

“El acceso a la atención médica en general es muy limitado aquí, especialmente la asequibilidad”, dijo la Dra. Divya Mol, directora médica del Centro de Salud Amrita. “Sin embargo, nos esforzamos por brindar tratamiento médico con las tarifas más bajas posibles, y creo que las nuevas incorporaciones beneficiarán a muchas personas que lo necesitan”.

La nueva clínica satélite en Bambooflat es un gran esfuerzo, ya que ampliará el alcance del centro de salud brindando servicios de consultas, telemedicina y laboratorio digital al área remota. Dr. Sandeep Roy está coordinando las instalaciones.

Técnicamente, la ciudad está a solo 8,5 km del Centro de Salud Amrita, sin embargo, incluso el tiempo y el costo del viaje en ferry es algo que muchos encuentran difícil de pagar. También es donde MA Math construyó 150 casas para personas que perdieron sus hogares después del tsunami del Océano Índico de 2004.

Mariam Bibi es miembro de Zilla Parishad en el sur de las Andamán y asistió a la inauguración en Bambooflat. Ella dijo: “Quisiera expresar mi sincero agradecimiento a Amma, a quien conocí cuando visitó Andaman en 2008. Ahora estoy tan conmovida como antes por la compasión y la expresión de amor de Amma por la gente de aquí”.

Foto 1: Se distribuyeron kits de atención de necesidades básicas y ropa nueva a personas en Shadipur y Bambooflat.

Foto 2: Swami Purnamritananda Puri inauguró un nuevo escáner de tomografía computarizada en el Centro de Salud de Amrita, ya que el anterior se averió durante el COVID-19.

Foto 3: La recaudación de fondos de Amriteswari Society, Singapur, llevó a la compra de una ambulancia para el centro de Shadipur.

Foto 4: El Dr. Sandeep Roy (izquierda) coordina la clínica satélite del centro de salud en Bambooflat. Swami Purnamritananda Puri inauguró las nuevas instalaciones.

Foto 5: Mariam Bibi, miembro de Zilla Parishad en South Andaman, y Sagar Daran con Amriteswari Society, Singapur, distribuyen suministros básicos a las personas en Bambooflat.

Foto 6: La clínica satélite Bambooflat ofrece consultas, telemedicina y servicios de laboratorio digital.

Tienes que aceptar nuestras cookies para poder disfrutar de la mejor experiencia posible en este sitio Web. We use cookies to improve our website and your experience when using it. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information